VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Người Cần Thầy Thuốc

Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/13/2021; P: 6/19/2021; 357 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2022 12:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.