VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/20/2021; P: 6/30/2021; 524 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 19:44:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.