VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Rượu Mới Và Bầu Da Cũ

Lu-ca 5:36-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 334 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2024 4:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.