VietChristian
VietChristian
nghe.app
Winter Photo

Rượu Mới Và Bầu Da Cũ

Lu-ca 5:36-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2022 6:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.