VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Phục Vụ Chúa Bởi Phục Vụ Nhau

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 12:31:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.