VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Chúa Có Lầm Không?

Lu-ca 6:12-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 5:39:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.