VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Các Phước Lành

Lu-ca 6:20-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/2/2022 14:51:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.