VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Đừng Xét Đoán

Lu-ca 6:37-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 0:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.