VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Đem Sự Cứu Rỗi Đến Tận Cùng Trái Đất

Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-48; Ê-sai 49:6
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2024 23:49:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Ê-sai 49.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Ê-sai 49.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.