VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Chúa So Sánh Thế Hệ Này Với Ai

Lu-ca 7:18-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/17/2021; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 12:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.