VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Sống Là Đấng Christ, Và Chết Là Lợi

Phi-líp 1:12-25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/24/2021; P: 10/26/2021; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 20:46:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.