VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa Vì Tấm Lòng Bằng...

Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/14/2021; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 7:59:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.