VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Lời Tiên Tri về sự Thống Khổ,Chết và Chôn của Chúa Giê-xu

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1570 xem 2 lưu
Xem lần cuối 16.40 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.