VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Đất Tốt - Đất Xấu

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/6/2022; 200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 20:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.