VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Sự Từ Chối, Sự Đóng Đinh Và Thân Phận Môn Đồ

Ma-thi-ơ 16:21-28
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/3/2022; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 15:10:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.