VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Bắt Chước Cha Trọn Vẹn

Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 13:28:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.