VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Yêu Người Như Mình

Lu-ca 10:25-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/7/2022; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 20:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.