VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Quá Bận Rộn Tiếp Khách

Lu-ca 10:38-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 17:32:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.