VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Ta Sẽ Đổ Thánh Linh Ta Trên Mọi Xác Thịt (Phần 2)

Công-vụ các Sứ-đồ 2:17-18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/21/2022; P: 8/27/2022; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 22:48:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.