VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Autumn Photo

Lời Hứa của Đức Chúa Giê-su

Giăng 16:23-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2022; P: 10/12/2022; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 21:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Báp Tít Đức Tin.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.