VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Autumn Photo

Ngọn Đèn Của Thân Thể

Lu-ca 11:33-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2022; P: 11/7/2022; 162 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 0:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.