VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Nhận Và Truyền Dẫn Linh Lực

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2023; P: 3/18/2023; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 18:39:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.