VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Autumn Photo

Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:7-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/30/2023; 116 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 0:39:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.