VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Autumn Photo

Cha Trên Trời, Và Cha Trên Đời

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/18/2023; P: 6/20/2023; 155 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 4:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.