VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Quyền Năng Trong Chúa Jêsus Christ

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Vũ Tuấn Anh
C:8/13/2023; P: 8/15/2023; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 17:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.