VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Tôn Kính Những Người Như Vậy

Phi-líp 2:25-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2023; P: 10/31/2023; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 9:41:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.