VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Thời Gian Của Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Thầy Long Phạm
C:11/12/2023; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 1:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.