VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Lời Mời Gọi Dự Tiệc

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1318 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.46 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.