VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Spring Photo

Giê-xu, Người Thay Thế Của Chúng Ta

Lu-ca 23:13-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/24/2024; P: 3/25/2024; 175 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 21:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.