VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Giận, Giết, Giảng hòa

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1205 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.