VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Làm Việc Cho Chúa

Phi-líp 2:5-16
Pastor Long Fuller
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 17:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.