VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Cần Dùng Lừa Này

Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 806 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:40:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Lễ Lá.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.