VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Mang Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 10:34-42; Lu-ca 12:51-53; Lu-ca 14:26-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1620 xem
Xem lần cuối 1.09 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10, Lu-ca 12, Lu-ca 14.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US1.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phép Lạ Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
3Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)1
4Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Khi Đức Thánh Linh Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.