VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Sáu Lý Do Khiến Con Dân Chúa Lưới Cầu Nguyện

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1062 xem
Xem lần cuối 1/26/2020 6:54:46
Đọc   Chia sẻ

Cầu Nguyện Phục Hưng.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US38047.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Đấng Christ Là Quyền Năng Và Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Để Anh Chị Em Cũng Được Thông Công Với Chúng Tôi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.