VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Làm Công Việc Chúa Giao Phó

Làm Công Việc Chúa Giao Phó

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/14/2009; 1024 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.31 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US0.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Quà Giáng Sinh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vô Thường Theo Quan Điểm Thánh Kinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.