VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Học Biết Chúa Chúa ở đâu khi tôi cần Ngài?

Giê-rê-mi 23:23-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2005; 757 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 6:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 23.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.