VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Được gọi để làm sự sáng cho thế gian

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2007; 483 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.