VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên!

Lu-ca 19:35-40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2011; 988 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.71 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hành Động Thờ Phượng, Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Lá.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.