VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Một Cơ-đốc Nhân Là Gì?

Một Cơ-đốc Nhân Là Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 11:26b
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/24/2011; 1662 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 11:32:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.