VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Đức Thánh Linh - Món Quà Thứ Hai Của Ân Điển

Đức Thánh Linh - Món Quà Thứ Hai Của Ân Điển

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/2/2011; 1514 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2023 22:45:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.