VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Chớ Quên Các Ân Huệ Ngài

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/20/2016; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 10:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.