VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2012; 512 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 21:21:1
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Germany5664.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Vũ Khí Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Người Sắm Sẵn Cho Việc Lành (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Sự Tập Chú (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
5Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng