VietChristian
VietChristian
httl.org

Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì?

Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 11:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/3/2012; 935 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Ngũ Ngon Trong Lòng Sư Tử (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.