VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì?

Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41; Rô-ma 6:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/3/2012; 1080 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 14:25:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Rô-ma 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.