VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đống Đá Hay Đền Thờ?

Đống Đá Hay Đền Thờ?

1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2012; 905 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 12:36:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France72.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lê Đình Ân)2
2Người Đàn Ông Được Phước (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2
3Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Lên Chốn Cao Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.