VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Nắm Giữ Thì Sẽ Mất

Ma-thi-ơ 16:24-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2013; 814 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.