VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Những Kẻ Khốn Cùng

Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1578 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 2:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Phúc Âm Vào Đời I (Phúc Âm Lu-ca).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.