VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 41.85 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Oviedo, FL, US41.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
2Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)5
3Một Tương Lai, Một Hi Vọng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)4
4Những Quyết Định Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Ngước Nhìn Xem Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng