VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Spring Photo

Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Sự

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2013; 978 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.