VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 35:18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; 1 Sa-mu-ên 15:22; Hê-bơ-rơ 10:24; Giăng 11:41
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/28/2010; 850 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 11:16:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 401 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 11:16:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 362 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/1/2019 0:37:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 969 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 5:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/4/2018; P: 11/22/2018; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 11:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 448 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 22:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 1253 xem
Xem lần cuối 3/28/2019 10:42:9
Xem  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 1021 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/2/2019 21:48:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 155 xem
Xem lần cuối 3/6/2019 16:0:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Lưu Chuyên
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 590 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 15:18:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca undefined

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.