VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Chúa Là Đấng Công Bình

Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 713 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 12:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 23.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.